การฟื้นฟูสภาพพื้นที่เหมืองลิกไนต์

การฟื้นฟูสภาพพื้นที่เหมืองลิกไนต์ ร่วมกับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด

        หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่าร่วมกับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด มีเป้าหมายเพื่อศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการฟื้นฟูสภาพพื้นที่เหมืองลิกไนต์ บ้านแม่ทาน อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ให้กลับเป็นระบบนิเวศป่าดั่งเดิมอีกครั้ง ซึ่งโครงการนี้มีความท้าทายอย่างยิ่งจาก เนื่องจากคุณภาพดินต่ำและการขาดหน้าดิน มีปศุสัตว์ในพื้นที่ และในการคัดเลือกชนิดพันธุ์ที่มีความทนทานต่อสภาพพื้นที่ร้อนและแห้งแล้ง

 

        ดังนั้นหน่วยวิจัยการฟื้นฟูได้จัดอบรมเพิ่มศักยภาพและร่วมทำงานกับเจ้าหน้าที่บริษัทปูนซิเมนต์ให้มีความสามารถในการสำรวจป่าข้างเคียงที่เหลืออยู่ เพื่อการเก็บเมล็ดไม้ และสำรวจความหลากหลายชีวภาพของพืชและนก นอกจากนี้ยังส่งเสริมการทำวิจัยในเรือนเพาะชำเพื่อผลิตต้นกล้าให้ได้ขนาดที่เหมาะสมกับและตรงตามชนิดพันธุ์กับป่าผลัดใบ และท้ายสุดคือ การสร้างแปลงทดลองภาคสนาม เพื่อเปรียบเทียบวิธีการทางวนวัฒนวิทยา และทดลองคัดเลือกชนิดพรรณที่เหมาะสมสำหรับการเป็นพรรณไม้โครงสร้าง โดยเฉพาะกลุ่มพืชตระกูลถั่วและมะเดื่อ ร่วมถึงการทดลองการหยอดเมล็ดทดแทนการปลูกด้วยต้นกล้า

       

    ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ คือ ตั้งแต่ปี 2553-2555 และในตอนนี้เรือนเพาะชำของเหมืองแม่ทานได้ถูกใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อเยาวชนในท้องถิ่น และใช้อบรมให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทยจากที่อื่นๆ อีกด้วย ปันจุบันนี้เรือนเพาะแห่งนี้สามารถผลิตและพักกล้าไม้ได้มากกว่า 10000 ต้นต่อปี เพื่อใช้ในการฟื้นฟูสภาพพื้นที่เหมืองในแต่ละปี