การฟื้นฟูป่าด้วยวิธีเร่งการฟื้นตัวตามธรรมชาติ

UploadImage

 Accerelated  Natural  Regeneration  By  FAO
(องค์การอาหารและเกษตรสหประชาชาติ)

 Accerelated  Natural  Regeneration  หรือ ANR  หรือการปลูกป่าโดยการเร่งการฟื้นตัวทางธรรมชาติ โดยแรกเริ่มเป็นวิธีการ
ที่ถูกคิดค้นขึ้นในประเทศฟิลิปปิน โดย Mr.Pattrick Dugan  เป็นวิธีการช่วยเร่งการฟื้นตัวทางธรรมชาติ ในพื้นที่ที่มีหญ้าคา
Imperata cylindrica  เป็นพืชเด่นและในพื้นที่ยังมีจำนวนกล้าไม้ (regenerants) อยู่ในปริมาณพอสมควร โดยการควบคุม
การเติบโตของหญ้า โดยการกดหรือเหยียบหญ้าบริเวณรอบต้นกล้า ซึ่งเป็นวิธีการที่มีราคาถูก เพราะไม่จำเป็นต้องมีการ
สร้างโรงเรือนและไม่ต้องผลิตกล้าไม้  ทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นในอาเซียนโดยเฉพาะ หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า (FORRU)
ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับผิดชอบโครงการนี้ในพื้นที่ บ้านแม่จันหลวง  ตำบลแม่เต๋อ 
อำเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย  และเป็นที่ปรึกษาให้กับทีมงานในประเทศกัมพูชา(จังหวัดกัมปอด) และที่เมืองเฟือง
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งโครงการได้เสร็จสิ้นไปแล้วใน ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  ซึ่งให้ผลการฟื้นตัวทางธรรมชาติเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง โดยเฉพาะใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
นั้นมีการเปลี่ยนแปลงการปกคลุมและการฟื้นตัวของพื้นที่อย่างเห็นได้ชัด จากภาพถ่ายที่ถ่ายไว้ในก่อนและหลังโครงการ
เสร็จสิ้น (Photo Monitoring) ซึ่งจะนำภาพถ่ายมานำเสนอในโอกาสต่อไป

ภาพตัวอย่าง

 UploadImageUploadImage
             ภาพบนแสดงพื้นที่ป่าสงวนที่ถุกบุกรุกเพี่อปลูกยางพาราในภาตใต้ของไทยเมื่อประมาณ 1 ปีก่อนการถ่ายภาพนี้ใน
          เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งกล้าไม้ธรรมชาติยังเหลืออยู่อย่างมากมายซึ่งทำให้พื้นที่ดังกล่าวเหมาะสมอย่างมาก
          ต่อการฟื้นฟูด้วยการช่วยธรรมชาติ ผู้ฟื้นฟูติดป้ายชื่อกล้าไม้ดังกล่าว จากนั้นจึงถางวัชพืชเป็นวงกลมรอบๆ แล้ว
         ใส่ปุ๋ย 3 ครั้งตลอดฤดูฝน พื้นที่นี้มีเรือนยอดปกคลุมอย่างเต็มที่เมื่อเวลาผ่านไปเพียง 6 เดือน (พฤศจิกายน 2550)