ป่าที่ราบต่ำ

ป่าผืนเล็กๆ ที่ล้อมรอบเขานอจูจี้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม รวมถึงพื้นที่โดยรอบป่าสงวนและเขตห้ามล่าในอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ อาจเป็นป่าที่ราบต่ำผืนสำคัญที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่ในประเทศไทย ป่าประเภทนี้เหลืออยู่เพียงเล็กน้อยและเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าที่ถูกคุกคามมากที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นบ้านของนกหายากที่สุดของประเทศไทย คือ นกแต้วแล้วท้องดำ แม้จะมีคุณค่ามหาศาลแต่ป่าที่ราบต่ำยังคงถูกทำลายอย่างต่อเนื่อง ผืนป่าถูกแบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆ ขาดการเชื่อมต่อกัน มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับการสร้างทางเชื่อมระหว่างผืนป่าเพื่อให้สัตว์ป่าสามารถกระจายเมล็ดได้ทั่วถึง นอกจากนี้กิจกรรมการปลูกต้นไม้ถือเป็นการรักษาระดับความกระตือรือร้นและความรับผิดชอบของชุมชนท้องถิ่นผ่านการทำงานอย่างมีส่วนร่วม
UploadImage

28 เมษายน พ.ศ. 2555 ช่วงต้นฤดูฝนของจังหวัดกระบี่ หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และชุมชนท้องถิ่นในอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ปลูกกล้าไม้ท้องถิ่นจำนวน 4,534 ต้น บริเวณริมลำห้วยเพื่อเชื่อมระหว่างหย่อมป่ารวมเป็นพื้นที่ประมาณ 9 ไร่ โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าของสวนยางพารา 6 ท่าน โครงการได้สนับสนุนกล้าไม้ให้กับสมาชิกชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อปลูกไม้ท้องถิ่นเสริมเข้าไปในพื้นที่เกษตร นอกจากนี้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (วิทยาลัยเขตจังหวัดตรัง) ในการปลูกไม้ท้องถิ่นเพิ่มอีกเป็นจำนวน 2,036 ต้น บริเวณรอบเขานอจูจี้ เมื่อ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 


หลังจากปลูก 2 สัปดาห์ มีการติดตามการเจริญเติบโตของกล้าไม้จำนวน 850 ต้น ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าโดยเฉลี่ยกล้าไม้มีอัตราการรอดตายร้อยละ 64 กล้าไม้ 15 ชนิด มีอัตราการรอดตายสูงกว่าร้อยละ 80 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฤษณา (Aquilaria malaccensis) อบเชย (Cinnamomum iners) จวงหอม (Cinnamomum porrectum) และระกำ (Saraca indica) มีค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางคอราก 3.46 มม ความสูง 27.93  ซม และความกว้างทรงพุ่ม 18.62 ซม 
UploadImageUploadImage