ความร่วมมือกับ FAO ณ พื้นที่ดอยแม่สลอ

                   

 

 
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และองค์กรร่วมระดับประเทศ ได้สนับสนุนการขยายขอบเขตการดำเนินการฟื้นฟูป่า
ด้วยวิธีการเร่งการฟื้นตัวตามธรรมชาติ หรือ
Accerelated  Natural  Regeneration : ANR เป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อการฟื้นฟูบริการจากระบบนิเวศและการประเมิณความสามารถในการกักเก็บคาร์บอน โดยมีวัตุประสงค์ คือ 1) หาปริมาณและข้อมูลจากผลการฟื้นฟูป่าด้วยวิธี ANR ต่อความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น และปรับปรุงคุณภาพน้ำในชุมชน 2) เก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงปริมาณคาร์บอน  และข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้พัฒนาการซื้อขายคาร์บอนจากกิจกรรมเรื่อง ANR ในชุมชนให้สามารถมีส่วนร่วมในตลาดคาร์บอนแบบสมัครใจ   

ผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งที่ 1


หน่วยวิจัยการฟื้นฟู ได้ร่วมงานการอง์กรว่าด้วยการอนุรักษ์สากล (IUCN) และ กองบัณชาการกองทัพไทย ในการจัดการตั้งแปลงสาธิตการฟื้นฟูป่าด้วยวิธีการเร่งการฟื้นตัวตามธรรมชาติ ณ ดอยแม่สลอง ในโครงการประกอบด้วยการประชุมชุมชนและการอบรมให้แก่ชุมชนบ้านแม่เต๋อและบ้านแม่จันทร์หลวง เพื่อสร้างคณะกรรมการชุมชนในการดูแลไฟป่า และการกำจัดวัชพืช และด้วยวิจัการฟื้นฟูป่ามีหน้าที่ติดตามผลลัพธ์จากแปลงทดลองวิธีการ ANR ณ ดอยแม่สลอง ประเทศไทย และแปลงสาธิตใน ประเทศกัมพูชา และประเทศลาว 

 

รูปซ้าย: การเก็บดินเพื่อการคำนวนคาร์บอนในแปลง ANR 
รูปขวา: เสากลางแปลงเก็บข้อมูลภาพถ่าย 

เจ้าหน้าที่หน่วนวิจัยกและชาวบ้านกำลังวัดความกว้างพุ่มของต้นกล้าในแปลง ANR