การโปรยเมล็ดโดยเครื่องบิน

การโปรยเมล็ดทางอากาศเป็นการต่อยอดการหยอดเมล็ดและเป็นประโยชน์อย่างมากหากจำเป็นต้องใช้วิธีการหยอดเมล็ดในพื้นที่ขนาดใหญ่ ลาดชัน เข้าถึงได้ยากหรือไม่สามารถหาแรงงานเพื่อนำเมล็ดเข้าไปหยอดได้ พืชที่ผ่านการเตรียมเมล็ดเพื่อทำการหยอดเมล็ดส่วนใหญ่แล้วสามารถนำมาใช้กับวิธีการโปรยเมล็ดได้เช่นกัน

ประเทศจีนเป็นประเทศที่ก้าวหน้าด้านการโปรยเมล็ดมากและได้มีการทดลองวิธีการโปรยเมล็ดมาหลายสิบครั้งตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 และปลูกต้นไม้ด้วยวิธีนี้ไปแล้วหลายล้านไร่ ส่วนใหญ่แล้วเพื่อการปลูกพืชตระกูลสนและการปรับสภาพพื้นที่แห้งแล้งให้มาใช้ประโยชน์ได้ และเนื่องจากวิธีการฝังเมล็ดเพื่อป้องกันเมล็ดจากสัตว์ล่าเมล็ดไม่สามารถทำได้ด้วยวิธีการโปรยเมล็ด สถาบันวิจัยป่าไม้กวงตงจึงได้คิดค้นสิ่งที่เรียกว่า "R8" ซึ่งเป็นสารเคมีที่ป้องกันเมล็ดจากสัตว์ได้สำเร็จ ในขณะที่สถาบันวิจัยป่าไม้ไบเปียว จังหวัดเหลียวหนิง ได้พัฒนาสารสารพัดประโยชน์ขึ้นซึ่งสามารถป้องกันสัตว์กินเมล็ด ป้องกันเมล็ดสูญเสียความชื้น เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบรากพืชและเพิ่มภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคให้กับต้นกล้าได้ด้วย (Nuyun and Jingchun, 1995) 

การทำการโปรยเมล็ดก่อนหน้านี้ที่ทำโดยประเทศอเมริกาและออสเตรเลีย (มักใช้เพื่อทำการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเช่นพวกสนและยูคาลิปตัส) จะใช้การโปรยเมล็ดจากเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์เป็นหลัก บางครั้งอาจนำเมล็ดไปฝังไว้ในภาชนะลูกดินเผา (Hodgson et al., 1992) ส่วนวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าสำหรับพืชเชิงซ้อนคือการนำไปใส่ภาชนะที่สามารถย่อยสลายได้และสามารถฝังเมล็ดให้จมลงไปใต้ผิวดินได้ด้วย  ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถใส่โพลิเมอร์เจล (เพื่อกันการสูญเสียความชื้น) ปุ๋ยละลายช้า สารกันผู้ล่าเมล็ดและจุลินทรีย์ที่ช่วยการงอกของต้นไม้ได้อีกด้วย (Nair and Babu, 1994) เพื่อ่เพิ่มประสิทธิภาพการงอกและเพิ่มอัตราการรอดตายต้นกล้าให้สูงที่สุดด้วย สำหรับการใช้เครื่องบินบังคับวิทยุเพื่อทำการโปรยเมล็ดนั้น สามารถบรรจุน้ำหนักได้ประมาณ 4 กิโลกรัมต่อเที่ยวบินโดยการใช้เทคโนโลยี GPS กำลังอยู่ในช่วงการพัฒนาซึ่งหากสำเร็จแล้วก็จะเป็นวิธีที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงมากในการโปรยเมล็ดและการสำรวจบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก

อุปสรรคสำหรับการทำการโปรยเมล็ดด้วยเครื่องบินบังคับก็คือวัชพืช เพราะไม่สามารถเข้าไปกำจัดวัชพืชที่เป็นตัวแข่งขันกับเมล็ดที่เราต้องการนำไปโปรย ดังนั้นก่อนที่เราจะทำการโปรยเมล็ดก็อาจจะต้องทำการพ่นยากำจัดวัชพืชก่อนเพื่อลดการแข่งขันกับเมล็ดที่จะนำเข้าไปโปรย และจำเป็นต้องใชยากำจัดวัชพืชที่ไม่ทำอันตรายต่อต้นกล้าทั้่งที่นำไปโปรยและต้นกล้าตามธรรมชาติ รวมถึงไม่เป็นอันตรายต่อชุมชนใกล้เคียงด้วย