บริการด้านการศึกษา


ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 เป็นต้นมาหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่าได้ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อค้นหาวิธีการและชนิดไม้ที่ดีที่สุดในการฟื้นฟูป่า ซึ่งนำไปสู่ผลการวิจัยจำนวนมากมายมหาศาล งานต่อไปของของหน่วยวิจัยฯ ก็คือการนำความรู้ที่ได้เผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก ดังนั้นใน ปี พ.ศ. 2545-2548 หน่วยวิจัยฯ และสถาบันอีสท์ มอลลิ่ง ประเทศอังกฤษ (เดิมชื่อ Horticulture Research International) ได้รับทุนสนับสนุนจาก ดาร์วิน อินิเชทีฟ แห่งสหราชอาณาจักร (Darwin Initiative, UK) ให้ดำเนินงานโครงการ “งานบริการการศึกษาและฝึกอบรม เพื่อฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพป่าเขตร้อน” ซึ่งทำให้หน่วยวิจัยฯ สามารถจัดตั้งฝ่ายการศึกษาขึ้นโดยเฉพาะ โดยมีเจ้าหน้าที่ดำเนินงานในการประสานงานจัดกิจกรรมโรงเรียน การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการเผยแพร่ โครงการนี้ยังได้ขยายผลไปสู่โครงการเรือนเพาะชำท้องถิ่นซึ่งสนับสนุนโดยโครงการ อีเดนแห่งสหราชอาณาจักร ( Eden Project, UK) อีกด้วย แม้โครงการนี้จะสิ้นสุดไปตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 แต่ทางหน่วยวิจัยฯ ก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษาและได้ดำเนินการบริการการศึกษาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และได้จัดการบริการการศึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นสามส่วนคือ
1. ส่วนบริการการศึกษาสำหรับโรงเรียน
2. ส่วนการบริการการศึกษาสำหรับชุมชน
3. ส่วนการอบรมเชิงปฎิบัติการสำหรับผู้เชี่ยวชาญ