นักศึกษาฝึกงานและอาสาสมัคร

กัญญารัตน์  สมชาติ (ตุ๊กติ๊ก)

เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยส่วนตัวมีความสนใจด้านนิเวศวิทยาของพืชและป่าไม้ จึงสนใจวิธีการคัดเลือกชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมในการนำไปฟื้นฟูป่า และเทคนิคการเพาะเมล็ดของหน่วยวิจัยและฟื้นฟูป่า(FORRU) จึงสนใจมาฝึกงานที่นี้ หวังว่าจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ได้เข้าใจในกระบวนการทำงานต่างๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานจริงมากขึ้นซึ่งจะนำประสบการณ์ที่ได้รับ มาประยุกต์ใช้กับงานอนุรักษ์ที่เกี่ยวข้องในอนาคตต่อไป
นางสาวณัฐชยา พ่วงลา (ฟิล์ม) 

นักศึกษาชั้นปีที่3 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนหน้านี้มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูป่าอย่างยั่งยืนอยู่แล้ว และได้รู้จักFORRU ผ่านการเรียนวิชา Plant eco และ Forest eco จึงทำให้สนใจที่จะมาฝึกงานที่นี่ เพื่อที่จะได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกป่ามากขึ้น และสามารถนำความรู้เหล่านี้ส่งต่อให้กับคนทั่วไปได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับกับปลูกป่าได้ถูกต้องมากขึ้น


นางสาวณัฐลีภรณ์  ต่อพล (เฟิร์ส)
นักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความสนใจทางด้านนิเวศวิทยาของพืช ผู้ผสมเกสรและผู้กระจายเมล็ดพันธุ์ ความหลากหลายของทั้งพืชและสัตว์ที่มีความสัมพันธ์กันในระบบนิเวศ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการฟื้นฟูป่า จึงอยากมาศึกษาและฝึกประสบการณ์ในการทำงานที่หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า(FORRU) เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ และประสบการณ์การทำงานที่ได้รับ อันจะเป็นประโยชน์ที่จะนำไปใช้ในการทำโครงการวิจัย การทำงานในอนาคต และเพื่ออนุรักษ์ป่าไม้และระบบนิเวศ


ฟาสรีน นาจล่า (ฟาส)
นักศึกษาปีที่ 3 ภาควิชาการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ คณะการสำรวจ วางแผน และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลจิ มาร่า (UITM) เมืองชาอาราม ประเทศมาเลเซีย นักศึกษามีความสนใจในด้านนิเวศวิทยาและความหลากหลาย ทางหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการฝึกงานครั้งนี้เพื่อที่จะเรียนรู้ทางด้านการฟื้นฟูป่า โดยมีความคาดหวังว่าจะนำความรู้ที่ได้ปรับใช้กับที่บ้านเกิดตัวเองเพื่อให้สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ขึ้นราเบียทู แฮสรีน (เออลีน)
 
นักศึกษาปีที่ 3 ภาควิชาการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ คณะการสำรวจ วางแผน และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลจิ มาร่า (UITM) เมืองชาอาราม ประเทศมาเลเซีย นักศึกษาสนใจทางด้านระบบนิเวศป่าและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ป่าไม้ตั้งแต่ที่ได้เข้ามาเรียนในสาขาวิชานี้ นักศึกษาได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่าจากงานสำรวจนกที่ไทแมน เนการ่า ประเทศมาเลเซีย และได้คำปรึกษาจาก ดร. ซาเหล่ นักศึกษามีความคาดหวังว่าการฝึกงานจะทำให้เข้าใจเทคนิคการฟื้นูป่า การอนุรักษ์ เพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมในพื้นที่ของตนเองในอนาคต