ต้นแบบการฟื้นฟูป่า

ถ้าการฟื้นฟูระบบนิเวศที่ถูกรบกวนให้ประสบความสำเร็จคือบททดสอบอันท้าทายต่อความเข้าใจเราเกี่ยวกับระบบนิเวศดังกล่าว (Bradshaw, 1987) แสดงว่าหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า (FORRU) ได้ก้าวผ่านความท้าทายนั้นมาพอสมควรที่จะสามารถแนะนำแนวทางให้กับผู้สนใจงานด้านการฟื้นฟูระบบนิเวศเขตร้อน จากประสบการณ์เกือบ 20 ปี เราเน้นย้ำถึงความสำคัญของเรือนเพาะชำเพื่อวิจัยหาวิธีการผลิตกล้าไม้ที่มีประสิทธิภาพ การทดลองเกี่ยวกับการงอกของเมล็ด ภาชนะและวัสดุเพาะที่เหมาะสม เทคนิคการผลิตอื่นๆ เช่น การปักชำ การขุดกล้าธรรมชาติ รวมไปจนถึงความจำเป็นของการวางแผนตารางการผลิตกล้าไม้เป็นรายปี เรือนเพาะชำเพื่อการวิจัยของเราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ยินดีต้อนรับการเยี่ยมชม การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเทคนิคการผลิตกล้าไม้จากผู้สนใจ หลังจากได้กล้าไม้ที่มีคุณภาพ เรานำไปทดสอบที่แปลงสาธิตการฟื้นฟูป่า ณ บ้านแม่สาใหม่ ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย โดยใช้หลักการของวิธีพรรณไม้โครงสร้างเพื่อค้นหาชนิดและเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสำหรับการฟื้นฟูป่าดิบเขาในภาคเหนือของประเทศไทย เรามีแปลงสาธิตอายุต่างๆ กัน โดยเริ่มปลูกครั้งแรกในปี พ.ศ. 2539 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงทิศทางการกลับมาของความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพืชและสัตว์ นอกจากนี้แปลงสาธิตดังกล่าวยังเป็นต้นแบบของการทำงานร่วมกันกับชุมชนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การวางแผน การดูแลรักษา และการถ่ายทอดประสบการณ์ดังกล่าวสู่ผู้ที่สนใจ