การฟื้นฟูป่าคืออะไร

การฟื้นฟูป่าคือ "การควบคุมและเร่งกระบวนการฟื้นตัวของธรรมชาติเพื่อกลับคืนไปสู่สภาวะที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงสุด มีระบบที่เหมาะสมและมีความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ อย่างสมดุล ซึ่งสามารถดำรงต่อไปได้ในสภาพอากาศและลักษณะภูมิประเทศนั้นๆ"

การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศน์
เป็นกระบวนการฟื้นฟูตนเองทางธรรมชาติของป่าภายหลังจากการถูกรบกวนจากปัจจัยภายนอก เช่นการที่ไม้พุ่มรุกคืบเข้าไปแทนที่ในทุ่งหญ้า ต้นไม้ที่ชอบแสงเข้าไปแทนที่ไม้พุ่ม การเข้ามาของไม้ที่สามารถอยู่ในบริเวณร่มเงาซึ่งเป็นลักษณะของป่าที่มีระบบนิเวศน์อุดมสมบูรณ์ ซึ่งในปกติแล้วกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของป่าเหล่านี้จะเกิดจากการกระจายเมล็ดเข้าไปสู่พื้นที่ป่าเสื่่อมโทรมและเกิดการแข่งขันกันระหว่างพืชจึงจะนำไปสู่สภาวะป่าที่เหมาะสมกับพื้นที่บริเวณนั้นมากที่สุด

แต่ในปัจจุบันกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของป่าในธรรมชาตินั้นถูกขัดขวางจากหลายสาเหตุซึ่งส่วนใหญ่แล้วเกิดขึ้นโดยน้ำมือมนุษย์ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นไฟป่า การเลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์ การขาดแหล่งเมล็ดพันธ์ธรรมชาติ และการถูกรุกรานจากพืชต่างถิ่นเช่นพวกวัชพืชที่แข็งแรงกว่าพืชในท้องถิ่น 
ดังนั้นการฟื้นฟูป่าคือการกระทำเพื่อกำจัดอุปสรรคทั้งหลายที่ทำหน้าที่ขัดขวางกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของธรรมชาติเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นป่าที่มีความหลากหลายทางระบบนิเวศมากที่สุดในแบบที่เป็นธรรมชาติและเป็นพืชท้องถิ่น เป็นที่อยู่อาศัยของ่สัตว์ป่า มีเรือนยอดหลายชั้นและมีมวลทางชีวภาพสูง

มุมมองด้านการฟื้นฟูป่า
การฟืนฟูป่าจะรวมไปถึงการป้องกันรักษาพืชที่ยังคงเหลือในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันไฟป่า การป้องกันสัตว์เลี้ยงเข้ารบกวนในพื้นที่ หรือการกระทำใดๆก็ตามที่สามารถเร่งการฟื้นตัวตามธรรมชาติของป่าไม้ได้ รวมไปถึงการปลูกต้นไม้เสริม การเตรียมเมล็ด การหยอดเมล็ดพืชสำคัญในระบบนิเวศ และหากมีชุมชนอาศัยอยู่ในป่าฟื้นฟูหรือพื้นที่ใกล้เคียงก็มักจะต้องมีการเสริมพืชที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจต่อชุมชนเข้าไปด้วยเพื่อผลประโยชน์ต่อชุมชนในอนาคต

การฟื้นฟูป่าเป็นการรวบรวมหลากหลายกระบวนการเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชน นักวิทยาศาสตร์ รวมถึงผู้ให้การสนับสนุนเงินทุน และกระบวนการฟื้นฟูป่านั้นสามารถวัดความสำเร็จได้จากการวัดความหลากหลายทางชีวภาพที่กลับคืนมาสู่พื้นที่ มวลชีวภาพที่เพิ่มขึ้น หรือลักษณะของระบบนิเวศป่าฟื้นฟูเป็นต้น และเมื่อทำการฟื้นฟูป่าแล้วคุณค่าของป่าทางเศรษฐกิจที่ได้กลับมาเช่นผลิตภัณฑ์จากป่าหรือการบริการทางระบบนิเวศเช่นป่าต้นน้ำ หรือการเก็บคาร์บอนซึ่งในที่สุดแล้วกระบวนการเหล่านี้จะช่วยในแง่การลดความยากจนของชุมชนได้รวมไปถึงในอนาคตหากมีการจัดตั้งระบบการจ่ายค่าบริการทางระบบนิเวศได้ก็จะกลายเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของชุมชนอีกด้วย