เกี่ยวกับองค์กร

หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการรวมกลุ่มนักนิเวศน์วิทยาและนักศึกษาที่ทำวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีภารกิจในการศึกษาวิจัยเทคนิค วิธีการในการฟื้นฟูป่่าและระบบนิเวศเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อมรวมถึง การศึกษาความสามารถในการเก็บกักคาร์บอนของป่าฟื้นฟูด้วย

หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่าได้จัดตั้งฝ่ายงานเผยแผ่การศึกษา เพื่อถ่ายทอดเทคนิค และวิธีการฟื้นฟูป่าด้วยวิธีพรรณไม้โครงสร้างให้กับโรงเรียน หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนที่สนใจงานด้านการฟื้นฟูป่าหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่ายังได้จัดทำหนังสือ "ปลูกให้เป็นป่า" เพื่อใช้เป็นคู่มือสำหรับงาน ฟื้นฟูป่าโดยจัดพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอื่นๆ ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ (ภาษาไทยและอังกฤษฉบับเต็ม สามารถดาวน์โหลดในเว็ปไซด์) ทางหน่วยวิจัยฯ ตั้งเป้าหมายในการเผยแผ่ความรู้ในการฟื้นฟูป่าเขตร้อนให้กับพื้น ที่ป่าที่เคยถูกบุกรุกทำลาย ในช่วงเวลาที่ผ่านมา รวมทั้งการให้ความรู้กับชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่า ได้มีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ นอกเหนือจากพื้นที่วิจัยและ การอบรมเพื่องานฟื้นฟูป่าในจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยวิจัยฯ ได้มีการขยายงานฟื้นฟูป่าไปยังจังหวัดกาญจนบุรี (เครือข่ายอนุรักษ์ช้าง) และจังหวัดกระบี่ (โครงการ อนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยของนกแต้วแร้วท้องดำ) และทางหน่วยวิจัยฯ ได้ขยายความรู้ด้านฟื้นฟูป่าไปยังประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ประเทศลาว, กัมพูชา, ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย) รวมถึงประเทศจีนเพื่อ ร่วมพัฒนาเทคนิคและวิธีการฟื้นฟูในความร่วมมือระหว่างประเทศ

หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่าร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศเช่น องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) สหภาพนานาชาติ เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) และ องค์กรนานาชาติ ด้านการอนุรักษ์ (WWF) เป็นต้น หน่วยวิจัยฯ เชื่อว่าชุม ชนที่มีวิถีชีวิตและอาศัยอยู่ในป่า ธรรมชาติจะเป็นศูนย์กลางหลักในการมีส่วนร่วมและส่งเสริม การพัฒนางานด้านการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม