บุคลากรดร.สตีเฟน เอลเลียต– หัวหน้าหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า
ดร.สตีเฟน เอลเลียต เข้ามาเป็นอาจารย์สอนในวิชาระบบนิเวศพืชเขตร้อนและการอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 และได้ร่วมกับ ดร.วิไลวรรณ อนุสารสุนทร ก่อตั้งหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่าขึ้นในปี พ.ศ. 2537 และดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยวิจัย ดูแลด้านการจัดการทั่วไป การหาแหล่งทุน การทำรายงานความคืบหน้าและการทำสื่อในส่วนภาษาอังกฤษทั้งหมด จนถึงปัจจุบัน
Email: [email protected]

ดร.สุทธาธร ไชยเรืองศรี (อ.กวาง) – ผู้จัดการฝ่ายการศึกษา 
ดร.สุทธาธร เข้าร่วมภาควิชาชีววิทยาในปี xxxx ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้ช่วย ดร.สตีเฟน ดูแลหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่าในด้านการศึกษา การอบรม และกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมด นอกจากนั้นแล้วดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักเรียนที่เข้ามาทำวิจัยที่หน่วยการฟื้นฟูป่าด้วย

ผศ.ดร. ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์
 
ดร. พนิตนาถ ทันใจ (อ.เดีย) ผู้อำนวยการการผลิตต้นไม้เจ เอฟ แมกซ์เวล – นักอนุกรมวิธานพืช

แมกซ์เป็นหนึ่งในนักพฤกษศาสตร์ที่มีประสบการณ์สูงในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เขาดูแลหอพันธุ์ไม้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 และช่วยหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่าในการจัดจำแนกชนิดพันธุ์ต้นไม้ ทั้งยังเป็นผู้สำรวจพันธุ์พืชก่อนและหลังการฟื้นฟูป่า ฉะนั้นอัตราการฟื้นคืนความหลากหลายทางชีวภาพจึงได้รับการติดตาม

ขวัญข้าว สิงหเสนี เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยเริ่มทำงานกับหน่วยวิจัยตั้งแต่ปี 2550 หลังจากจบปริญญาโท เรื่องการตั้งตัวของกล้าไม้ธรรมชาติใน
แปลงฟื้นฟูป่า ร่วมกับหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า ปัจจุบันมีหน้าที่ในการดูแลแปลงปลูกป่าบ้านแม่สาใหม่และห้วยตึงเฒ่า รวมถึงงานวิจัยอื่นๆ ใน FORRU เช่น การฟื้นฟูเหมือง และช่วยดำเนินกิจกรรมบริการการศึกษาของหน่วยวิจัย
อีเมล: [email protected]รัฐพล อำพล

รัฐพล เข้าร่วมหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่ามาประมาณ 1 ปี ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา ดูแลด้านการศึกษาและการอบรมทั้งหมดของหน่วยวิจัย รวมไปถึงการให้คำแนะนำ การอบรม การให้การศึกษาในด้านที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูป่าทั้งหมด ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
พุทธิดา นิพพานนท์

พุทธิดาทำงานร่วมกับหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่าตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 หลังจากจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาในหัวข้อ “ผลของการกันไฟต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ในป่าเบญจพรรณผสมไผ่” โดยปัจจุบันทำงานนอกเวลาในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัยภาคสนาม และศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อีเมลล์ : [email protected]รุ่งทิวา ปัญญายศ


จตุภูมิ มีเสนา

 
 
 
ทีมเรือนเพาะชำดอยสุเทพ

ทองหลาว พิลากุล

ทองหลาวเข้าร่วมทีมเรือนเพาะชำหน่วยวิจัยฟื้นฟูป่าและดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยวิจัยภาคสนามตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 รับผิดชอบงานด้านการเก็บข้อมูลชีพลักษณ์ และการสำรวจอัตราการรอดตายของต้นกล้า ทองหลาวมีความสุขที่ได้ทำงานร่วมกับหน่วยฟื้นฟูป่าเพราะเธอคิดว่างานนี้มีประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติ
ทองหยด เชียงกันทา

ทองหยด (ย้อย) รับตำแหน่งเป็นผู้ช่วยนักวิจัยที่เรือนเพาะชำดอยสุเทพตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 รับผิดชอบด้านงานต่างๆ ในเรือนเพาะชำตั้งแต่การเก็บเมล็ด การปลูกและการสอน รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยอันได้แก่ชีพลักษณ์และการทดลองการงอกของเมล็ด

สมคิด ขันโกธา

สมคิดเข้าร่วมหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่าตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 รับผิดชอบด้านงานต่างๆ ในเรือนเพาะชำตั้งแต่การเก็บเมล็ด การเก็บข้อมูลต้นไม้และต้นกล้า การเก็บชีพลักษณ์ เธอมีความสุขกับการทำงานเพราะเธอเชื่อว่าเธอได้เรียนรู้จากงานทีมเรือนเพาะชำชุมชนบ้านแม่สาใหม่


ทีมเรือนเพาะชำหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่าที่กระบี่


นักศึกษาที่มาทำงานวิจัย


หทัย แสงสุพรรณ
หทัยเป็นนักศึกษาปริญญาเอก ศึกษาด้านระบบนิเวศน์ป่าที่มหาวิทยาลัยรัฐโอเรกอน (คอร์วาลิส รัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา) ซึ่งได้เลือกพื้นที่ศึกษาเป็นแปลงทดลองปลูกป่าบ้านแม่สาใหม่เพื่อค้นคว้าเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นกล้าธรรมชาติที่เข้ามาในพื้นที่ทดลองปลูกพันธ์พืชโครงสร้าง ซึ่งเธอทำการเก็บข้อมูลการงอกของเมล็ด การเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของต้นกล้า รวมถึงการทดลองทางสรีระวิทยาในโรงเรือนเขตเรือนของมหาวิทยาลัยโอเรกอน