บุคลากร

ดร.สตีเฟน เอลเลียต - หัวหน้าหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า


ดร.สตีเฟน เอลเลียต เข้ามาเป็นอาจารย์สอนในวิชาระบบนิเวศพืชเขตร้อนและการอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 และได้ร่วมกับ ดร.วิไลวรรณ อนุสารสุนทร ก่อตั้งหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่าขึ้นในปี พ.ศ. 2537 และดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยวิจัย ดูแลด้านการจัดการทั่วไป การหาแหล่งทุน การทำรายงานความคืบหน้าและการทำสื่อในส่วนภาษาอังกฤษทั้งหมดจนถึงปัจจุบัน

Email: stephen_elliott1@yahoo.com 
ดร.สุทธาธร ไชยเรืองศรี (อ.กวาง) - อาจารย์และหัวหน้าฝ่ายการศึกษา
ดร.สุทธาธร ไชยเรืองศรี เข้าร่วมภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในตำแหน่งอาจารย์สอนวิชานิเวศวิทยา และได้ช่วย ดร.สตีเฟน ดูแลหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่าในด้านการศึกษา การอบรม และกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมด นอกจากนั้นแล้วดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักเรียนที่เข้ามาทำวิจัยที่หน่วยการฟื้นฟูป่าด้วย
Email: s.suwann@gmail.com 


ผศ.ดร. ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์ (อ.เอ๋) - อาจารย์และนักวิจัย

ผศ.ดร. ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์ เข้าร่วมภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในตำแหน่งอาจารย์สอนวิชานิเวศวิทยา และทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวนเกษตรให้แก่ ICRAF ถนัดในด้านการวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในลำต้น และรับผิดชอบในส่วนของโครงงานวิจัยที่ดอยแม่สลองร่วมกับองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ
Email: prasitwang@yahoo.comดร. พนิตนาถ แชนนอน (อ.เดีย) - อาจารย์และนักวิจัย
ดร. พนิตนาถ แชนนอน เป็นส่วนหนึ่งของเจ้าหน้าที่ภาคสนามของหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า รับผิดชอบการดูแลเรือนเพาะชำในด้านการผลิตกล้าไม้สำหรับการฟื้นฟูป่า และเข้าร่วมภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาเชียงใหม่ ในตำแหน่งอาจารย์สอนวิชานิเวศวิทยา
Email:ptunjai@yahoo.com
 

ดร.พิมลรัตน์ เทียนสวัสดิ์ (อ.ส้มโอ) - อาจารย์และนักวิจัย


ดร.พิมลรัตน์ เข้าร่วมภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ 2556 ในตำแหน่งอาจารย์สอนวิชานิเวศวิทยา ได้ทำงานวิจัยร่วมกับหน่วยฟื้นฟูป่า ในด้าน นิเวศวิทยาของเมล็ดของต้นไม้ในป่า เช่น การล่าเมล็ด การติดตาของเมล็ดในดิน และการงอกของเมล็ด 
Email: tiansawat@yahoo.co.th


 
รัตนมน  อ้ายเสาร์ (ส้ม) - เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา รัตนมน เข้ามาทำงานกับหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่าในปี2559 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา  เป็นผู้ดำเนินโครงการผืนป่าบนกระดานดำ และ ทำกิจกรรม การอบรม ให้กับนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ เรื่องการฟื้นฟูป่าและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
Email: somrattanamon@gmail.com

 
อภิวิชญ์ จันทร์ใส (ไผ่) - เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา

อภิวิชญ์ จบการศึกษาจากภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาของหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า ซึ่งมีหน้าที่ในการอบรมและให้คำแนะนำในด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูป่าให้แก่ผู้ที่สนใจทั้งคนไทยและคนต่างชาติ รวมทั้งเป็นผู้ดำเนินโครงการผืนป่าบนกระดานดำเพื่อใช้สอนในโรงเรียน
Email: apivit.chansai@gmail.com


เบญจพรรณ มะโนหาญ (เบญ) - เจ้าหน้าที่วิจัยภาคสนาม
เบญจพรรณ จบการศึกษาจากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศึกษาปัญหาพิเศษในหัวข้อ การขยายพันธุ์พืชหายากบนดอยสุเทพ  ปัจจุบันเข้าร่วมทำงานกับหน่วยวิจัยฟื้นฟูป่าในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัยภาคสนาม ในปี 2559 โดยได้รับการสนับสนุนจาก Biotropica Australia 
Email: b.manohan@gmail.com 


จตุภูมิ มีเสนา (โบ๊ท) - เจ้าหน้าที่วิจัยภาคสนาม

จตุภูมิ จบการศึกษาจากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมในหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่าในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัยภาคสนาม คอยช่วยเหลืองานภาคสนามเพื่อการฟื้นฟูป่าและเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจำแนกชนิดนก และทำงานในด้านการประเมินปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่แปลง ANR ในประเทศไทย ประเทศลาว และ ประเทศกัม
พูชา เงินทุนสนับสนุนจาก Biotropica Australia
Email: meesenajatupoom@gmail.com  
รุ่งทิวา ปัญญายศ (รุ่ง) - ฝ่ายเลขานุการ
รุ่งทิวามีหน้าที่รับชอบในส่วนของการบริหารงานทั่วไปภายในหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า เช่น จัดการเอกสาร งานธุรกรรม และ งานบัญชี
Email : rungtiwa-2006@hotmail.com ทองหลาว พิลากุล - เจ้าหน้าที่เรือนเพาะชำดอยสุเทพ

 ทองหลาวเข้าร่วมทีมเรือนเพาะชำหน่วยวิจัยฟื้นฟูป่าและ
ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยวิจัยภาคสนามตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 รับผิดชอบงานด้านการเก็บข้อมูลชีพลักษณ์ และการสำรวจอัตราการรอดตายของต้นกล้า ทองหลาวมีความสุขที่ได้ทำงานร่วมกับหน่วยฟื้นฟูป่าเพราะเธอคิดว่างานนี้มีประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติ
ทองหยด เชียงกันทา (ย้อย) - เจ้าหน้าที่เรือนเพาะชำดอยสุเทพ
ทองหยด  รับตำแหน่งเป็นผู้ช่วยนักวิจัยที่เรือนเพาะชำดอยสุเทพตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 รับผิดชอบด้านงานต่างๆ ในเรือนเพาะชำตั้งแต่การเก็บเมล็ด การปลูกและการสอน รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยอันได้แก่ชีพลักษณ์และการทดลองการงอกของเมล็ด


โชติกุล - เจ้าหน้าที่เรือนเพาะชำบ้านแม่สาใหม่

โชติกุล เป็นคนท้องถิ่นอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านแม่สาใหม่ ในอำเภอแม่ริม และเป็นสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมทำงานกับหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่าในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เรือนเพาะชำ และรับผิดชอบงานในเรือนเพาะชำต่างๆ ซึ่งโชติกุลได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิราชพฤกษ์
เจ เอฟ แมกซ์เวล – นักอนุกรมวิธานพืช
แมกซ์เป็นหนึ่งในนักพฤกษศาสตร์ที่มีประสบการณ์สูงในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เขาดูแลหอพันธุ์ไม้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 และช่วยหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่าในการจัดจำแนกชนิดพันธุ์ต้นไม้ ทั้งยังเป็นผู้สำรวจพันธุ์พืชก่อนและหลังการฟื้นฟูป่า ฉะนั้นอัตราการฟื้นคืนความหลากหลายทางชีวภาพจึงได้รับการติดตาม