บทคัดย่อของนักศึกษา

บทคัดย่องานวิจัยเรียงตามลำดับปีที่ตีพิมพ์ สามารถดาวน์โหลดบทคัดย่อได้ โดยคลิกที่ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
งานวิจัยระดับปริญญาเอก


HARDWICK, K. 1999. 
Seed production and dispersal and seedling establishment in seasonal tropical forest gaps.

Pakkad, G. 2002. (เกริก ผักกาด - การคัดแม่ไม้ยืนต้นที่ดีเพื่อใช้ในโครงการฟื้นฟูป่าให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดโดยยังคงไว้ซึ่งความหลากหลายทางพันธุกรรม)Selecting superior parent trees for forest restoration programs, maximizing performance whilst maintaining genetic diversity.

VONGKAMJAN, S. 2003. (สุภาวรรณ วงค์คำจันทร์ - การขยายพันธุ์ไม้ยืนต้นท้องถิ่นเพื่อการฟื้นฟูป่าในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย). 
Propagation of native forest tree species for forest restoration in Doi Suthep-Pui National Park.

งานวิจัยระดับปริญญาโท

POKAEW, C. 1993. (ชัยพฤกษ์ โพธิ์แก้ว - ความหลากหลายของไม้ยืนต้น (Tree) และต้นอ่อน (Seedling) ในป่าหลังจากถูกไฟเผาและป่าที่ไม่ถูกไฟเผา) 
The diversity of trees and seedlings in burnt and non-burnt forest. 

MANNAN, A. 1994. (
อับดุล มานัน - ความสำคัญของเวสสิคูลา อาบัสคูลา ไมคอไรซา ในระบบนิเวศแบบป่าผลัดใบเขตร้อนบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย) 
The importance of vesicular-arbuscular mycorrhizae (VAM) in deciduous tropical forests.

PHONESAVANH, B. 1994. (บุญมี พรสวรรค์ ผลของการให้น้ำต่อชีพลักษณ์และลูกไม้ในป่าเต็งรังบริเวณห้วยฮ่องไคร้) Effects of irrigation on the phenology and seedling community of a deciduous dipterocarp forest. 

SUWANNARATANA, S. 1994. (สุทธาธร สุวรรณรัตน์ - ผลของการให้น้ำต่อพืชพื้นล่างในป่าเต็งรังบริเวณห้วยฮ่องไคร้) 
Effects of irrigation on the ground flora of a deciduous dipterocarp forest. 

KARIMUNA, L. 1995. (การเปรียบเทียบความหลากหลายของพืชพื้นล่างระหว่างป่าและพื้นที่เพาะปลูกในบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย) An investigation of the ground flora in forest, regenerating gaps and plantations on Doi Suthep.

KOPACHON, S. 1995. (ศิริพร กอผจญ - อิทธิพลของการให้ความร้อน (60-70 degree C) ต่อการงอกของเมล็ดของไม้ยืนต้นพื้นเมืองบางชนิดบนดอยสุเทพ) Effects of heat treatment (60-70 degree C) on seed germination of some native trees on Doi Suthep.

SHARP, A. 1995. (อลิส ชาร์ป การแพร่กระจายและการล่าเมล็ดในป่าและพื้นที่รกร้างบนดอยสุเทพ)Seed dispersal and predation in forest on Doi Suthep.

ADHIKARI, B. 1996. (บีม ปราสาท อคิฮ์คาริ - ความสัมพันธ์ระหว่างการฟื้นสภาพป่ากับความหลากหลายของพันธุ์ไม้พื้นล่างของป่าที่ถูกทำลายในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย) 
Relationships between forest regeneration and ground flora diversity in deforested gaps in Doi Suthep-Pui National Park, Northern Thailand. 

KAFLE, S. K. 1997. (ซีส กันตา กัฟเล - ผลของการป้องกันไฟป่าต่อความหลากหลายของพืชฟีโนโลยีของไม้ยืนต้นและแร่ธาตุในดินในป่าเต็งรัง-ก่อ ภายในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย) The effects of forest fire protection on plant diversity, tree phenology and soil nutrients in a dry dipterocarp forest of Doi Suthep-Pui National Park.

Monyrak, M. 1997. (เม็ง มูนีรัค - ผลของการป้องกันไฟป่าต่อการกระจายของเมล็ด เมล็ดที่มีอยู่ในดินและการตั้งตัวของกล้าไม้ยืนต้นในป่าเต็งรัง-ก่อ ภายในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย) Effects of Forest Fire Protection on Seed Dispersal, Seed Bank, and Tree Seedling Establishment in a Dipterocarp-Oak Forest in Doi Suthep-Pui National Park.

PAKKAD, G. 1997. (เกริก ผักกาด - ฐานข้อมูลลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลและเมล็ดของไม้ยืนต้นในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย) A database of seed and fruit morhology of trees in Doi Suthep-Pui National Park.

ZANGKUM, S. 1998. (สุดารัตน์ ซางคำ ผลของภาชนะบรรจุและดินปลูกที่มีต่อการเจริญเติบโตและสัณฐานของต้นกล้าเพื่อการฟื้นฟูป่า) Growing tree seedlings to restore forests: effects of container type and media on seedling growth and morphology. 

KHOPAI, O. 2000. (อรนุช ค้อไผ่ - ผลของกิจกรรมต่าง ๆ ในการฟื้นฟูสภาพป่าต่อความหลากหลายของไม้พื้นล่างและกล้าไม้) 
Effects of forest restoration activities on the species diversity of ground flora and tree seedlings.

JITLAM, N. 2001. (เนตรนภิศ จิตแหลม ผลของภาชนะปลูกและการกำจัดรากโดยใช้อากาศต่อการผลิตต้นกล้าที่ใช้สำหรับการฟื้นฟูป่า) Effects of container type, air pruning and fertilizer on the propagation of tree seedlings for forest restoration. 

SANITJAN, S. 2001. (สวัสดิ์ สนิทจันทร์ - องค์ประกอบชนิดของนกบริเวณสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าถ้ำน้ำลอด จังหวัดแม่ฮ่องสอน) Species Composition of Birds at Tham Nam Lod Wildlife Conservation Development and Extension Center, Mae Hong Son Province.

SINGPETCH, S. 2001. (สุวารี สิงห์เพ็ชร - การขยายพันธุ์และการเจริญเติบโตของพรรณไม้โครงสร้างที่มีศักยภาพในการฟื้นฟูป่า) Propagation and growth of potential framework tree species for forest restoration. 

KUARAK, C. 2002. (เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกล้าไม้ในป่าและวิธีการนำมาเลี้ยงในเรือนเพาะชำ) Factors affecting growth of wildlings in the forest and nurturing methods in nursery.

NAVAKITBUMRUNG, P. 2003. (พุฒิพงศ์ นวกิจบำรุง ผลของไม้ยืนต้นเต็มวัยต่อการตั้งตัวของกล้าไม้ในพื้นที่ป่าที่ถูกทำลาย) The effects of mature trees on seedling establishment on deforested sites. 

PHILACHANH, B. 2003. (บุญทัน พิลาจันทร์ ผลของการเตรียมเมล็ดและไมคอไรซาที่มีต่อการงอกและการเติบโตของกล้าไม้พันธ์ท้องถิ่นเพื่อการฟื้นฟูป่า) Effects of presowing treatments and mycorrhizal inoculum on the germination and early seedling growth of tree species for forest restoration.

KASEMSUK, M., 2005.(มณทิรา เกษมสุข การเปรียบเทียบการเติบโตของต้นไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติและต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่ป่าเต็งรังเสื่อมโทรม ที่โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำแม่อาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลำพูน ) A comparison of growth of naturally established and planted trees in a degraded deciduous dipterocarp forest, assessing the potential for forest regeneration.

TOKTANG, T., 2005.(ธิดารัชต์ ตกแต่ง ผลของการฟื้นฟูป่าต่อความหลากหลายของชนิดและองค์ประกอบของสังคมนกในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2545-2546) The effects of forest restoration on the species diversity and composition of a bird community in northern Thailand.

TUNJAI , P., 2006. (พนิตนาถ ทันใจ - ชนิดพืชและเทคนิคการปลูกด้วยเมล็ดโดยตรงที่เหมาะสมเพื่อการฟื้นฟูป่าในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน) Direct seeding as an alternative to tree planting for restoring degraded forest ecosystems: a comparison between deciduous and evergreen forest types.
 
งานวิจัยระดับปริญญาตรี

UA-APISITWONG, S. 1988. 
Small mammal communities in Doi Suthep-Pui National Park and Phu Khieo Wildlife Sanctuary.

SUNLAYANUBAN, P. 1991. Effects of mycorrhizae on germination and seedling growth rate of native tree species.

INCOMSERB, P. 1994. Effect of mycorrhizae on germination and seedling growth rate of native tree species at Doi Suthep-Pui National Park and Chiang Mai University.

CHANTONG, W. 1999. (วิรงค์ จันทร อิทธิพลของกิจกรรมการฟื้นฟูป่าต่อชุมชนของนกในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำที่ราบสูงเสื่อมโทรม) Effects of forest restoration activities on the bird community of a degraded upland watershed. 

CHAIYASIRINROD, W. 1999. (ศิวิมล ไชยาศิรินทร์โรจน์ ผลของวัสดุปลูกและยาฆ่าเชื้อราต่อการงอกและการเจริญเติบโตระยะต้นกล้าอ่อน) Effects of media and fungicide on seed germination and early seedling growth. 

THAIYING, J. 2003. (เจนภพ ไทยยิ่ง - ความหลากหลายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในป่าปลูกของ FORRU) Effects of forest restoration on small mammal communities.

SINHASENI, K., 2005. (ขวัญข้าว สิงหเสนี - การแพร่กระจายเมล็ดพันธุ์ของพรรณไม้ท้องถิ่นสองชนิด และการงอกของเมล็ดสมอไทย)Seed dispersal and germination of 2 native tree species, Gmelina arborea (Roxb.) and Terminalia chebula Retz. var. chebula
TIANSAWAT, P., 2005. Seed dispersal and predation of the evergreen forest tree, Balakata baccatum.