หนังสือของหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า

งานวิจัยเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าเขตร้อน: คู่มือดำเนินการ (2551) 
Research For Restoring Tropical Forest Ecosystems: A Practical Guide

ความล้มเหลวในโครงการฟื้ นฟู ระบบนิเวศป่าส่วนใหญ่
มักมีสาเหตุมาจากวิธีการที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือการจัด
การที่ไม่เหมาะสมรวมทั้งการมองข้ามความสำคัญของ
ความร่วมมือ ของชุมชนในท้องถิ ่น อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่า
นี้สามารถแก้ไขได้หนังสือเล่มนี้และหนังสือปลูกให้เป็นป่า 
(หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า, 2549) ได้จัดพิมพ์ขึ้ เพื่อแสดง
ให้เห็นว่าเราจะทำโครงการฟื้นฟูป่าให้ประสบความสำเร็จ
ได้อย่างไรและกลยุทธ์แบบไหนที่จะเหมาะสมกับลักษณะทาง
นิเวศวิทยาและเศรษฐกิจ-สังคม ของพื้นที่ที่มีความแตกต่าง
กันในเขตเอเชีย (FORRU-CMU)

ในปี 2545 หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (FORRU-CMU) และผู้ร่วมงาน
ในสหราชอาณาจักร อีสมอลลิ่ง รีเสิรส (EMR) ได้รับทุนสนับสนุนจากดาร์วินอินิธิเอทีฟ เป็นเวลา 3
ปี เพื่อดำเนินการในโครงการ “การศึ กษาและอบรมเพื่อฟื้นฟู ความหลากหลายของป่าเขตร้อน”
หนึ่งในผลผลิตจาก โครงการดังกล่าวได้แก่หนังสือ ปลูกให้เป็นป่า : แนวคิดและแนวปฏิบัติสำหรับ
การฟื้ นฟูป่ าเขตร้อน ซึ ่งหนังสือดังกล่าวทำให้ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการฟื้นฟูป่าในภาคเหนือของ
ประเทศไทยได้มีโอกาส ทดลองใช้และทดสอบวิธีการที่พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยที ่ยาวนานนับสิบปีของ
หน่วยวิจัยฯ ในหนั งสือแสดงให้เห็นถึ งความสำเร็ จของการฟื้ นฟู ป่าด้ วยวิธีการพรรณไม้
โครงสร้างในพื ้นที่ป่าเขตร้อนในภาคเหนือของประเทศไทย พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่จำเป็นสำหรับ
การทำโครงการฟื ้นฟูป่า

ถึงแม้ว่าหนังสือดังกล่าวมีการเผยแพร่ไปทั ่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และได้จัดพิ มพ์ถึง 6
ภาษา (ไทย จีน ลาว เขมร เวียตนามและอังกฤษ) แต่ข้อมูล ส่วนใหญ่ได้มาจากการประยุกต์ใช้ใน
เขตภาคเหนือของประเทศไทย ดังนั้นเทคนิคและชนิดของพรรณไม้โครงสร้างที่ใช้อาจไม่เหมาะสม
กับลักษณะทางนิเวศวิทยา และเศรษฐกิจสังคมของ พื้นที่อื่น ๆ ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หนังสือเล่มใหม่ “งานวิจัยเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศป่าเขตร้อน : คู่มือดำเนินการ” จึงเป็นการ
พั ฒนาอีกขั้นหนึ่ง ภายในได้บอกถึงแนวคิดทั่วไปและวิธี การในการทำวิจัยเพื่อพั ฒนาโครงการ
ฟื้นฟูป่าให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งมาจากประสบการณ์การทำงานในภาคเหนือของประเทศไทยของ
หน่วยวิจัยฯ แนวคิดและวิธีการดังกล่าวสามารถนำไปปรับให้เข้ากับระบบนิเวศของป่าในแต่ละ
พื้นที่และต้นไม้แต่ละชนิดได้และจะส่งผลให้สามารถพัฒนาวิธีการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าที่ ประสบ
ความสำเร็จได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในเขตร้อนของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

หนังสือเล่มนี ้ถูกเขียนขึ ้นเพื่อนักวิจัยที่กำลังจัดตั้งหรือดำเนินงานในหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่าเพื่อ
ให้สามารถใช้วิธีพรรณไม้โครงสร้างในการฟื้นฟูป่าและระบบนิ เวศเพื่อการอนุรักษ์ความหลาก
หลายทางชีวภาพ และ/หรื อการรักษาสภาพแวดล้อม หนังสือเล่มนี้เป็นส่ วนหนึ่งของโครงการ
“การสนับสนุนการฟื ้นฟูป่าเพื่อฟื ้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในเขตอินโดจีน (Facilitatied Forest
Restoration for Biodiversity Recovery in Indo-China, 2548-2551) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก
ดาร์วิน อินนิธิเอทีฟ ผ่านทาง อีสมอลลิ่ง รีเสิรส และการร่วมงานกับ International Center for Resarch
on Agro-forestry ประเทศจีน Forest and Wildlife Science Research Institute กัมพูชา และ Forestry
Research Center ประเทศลาว

หนังสือ งานวิจัยเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าเขตร้อน:คู่มือดำเนินการ (2008)ฉบับภาษาไทย สามารถดาวน์
โหลดทั้งฉบับ
 (16.5 เมกาไบต์) หรือบางบทได้ข้างล่างนี้ ส่วนฉบับภาษาอังกฤษสามารถหาได้จากเวป
ไซด์ภาคภาษาอังกฤษ นอกนี้หากคุณสนใจหนังสือ งานวิจัยเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าเขตร้อน ในภาษาต่างๆ ดังนี้ จีน ลาว เขมร และเวียดนาม กรุณาติดต่อเรา

 คำนำ ประกอบด้วยตารางสารบัญ (0.45 เมกาไบต์)
การฟื้นฟูป่า – แนวคิดและเครื่องมือพื้นฐาน (2.06 เมกาไบต์) 
การจัดตั้งหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า (FORRU) (2.59 เมกาไบต์) 
 บทที่ 3 การผลิตกล้าไม้เพื่อการฟื้นฟูป่า (4.35 เมกาไบต์)
 บทที่ 4 การทดลองภาคสนาม (3.10 เมกาไบต์)
 บทที่ 5 การติดตามตรวจสอบการฟื้นตัวของป่า (2.24 เมกาไบต์)
 บทที่ 6 จากกงานวิจัยสู่การฟื้นฟูป่า (2.24 เมกาไบต์)
 ภาคผนวก

ประกอบ ดรรชนี คำศัพท์ และข้อมูลติดต่อ (0.55 เมกาไบต์) 


ปลูกให้เป็นป่า: เทคนิคและวิธีการฟื้นฟูป่าเขตร้อน ( 2549)
How to Plant a Forest : The Principles and Practice of Restoring Tropical Forest

 

มีความเป็นไปได้หรือไม่ ที่่จะเปลี่ยนสภาพป่าเสื่อมโทรม ให้กลายเป็นป่าอันอุดมสมบูรณ์ ที่ช่วยส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดขึ้น ในเวลาเพียงไม่กี่ปี จากประสบการณ์ 10 กว่าปี ของหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เราพบว่าเราสามารถทำได้

หนังสือ "ปลูกให้เป็นป่า" ได้แสดงถึงวิธีการใช้พรรณไม้โครงสร้าง ในการนำระบบนิเวศของป่าในภาคเหนือกลับคืนมา โดยนำเสนอข้อมูลพื้นฐาน เพื่อให้ผู้อ่าน สามารถเข้าใจถึงกลไกการฟื้นตัวของป่าตามธรรมชาติ ตลอดจน เทคนิควิธีการฟื้นฟูป่าที่ช่วยเร่งให้เกิดการฟื้นตัว โดยอธิบายประกอบภาพ และ แผนผังตลอดเล่ม หนังสือเล่มนี้ แสดงวิธีเลือกชนิดพรรณไม้ที่ผ่านการทดสอบและวิจัยเรียบร้อยแล้ว ตลอดจน การเพาะกล้าไม้และดูแลในเรือนเพาะชำ นอกเหนือไปจากนั้น ยังมีรายละเอียดของกระบวนการในการดำเนินโครงการฟื้นฟูป่า และที่สำคัญที่สุดก็คือ การสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของชุมชนในภาคเหนือของประเทศไทย แนวคิดและเทคนิคที่อธิบายในเล่มนี้ สามารถนำไปปรับใช้ได้ในหลายๆพื้นที่ หากท่านสนใจ ในการฟื้นฟูระบบนิเวศและป่าไม้เพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าและสภาพแวดล้อม จะต้องไม่พลาดหนังสือเล่มนี้ หากต้องการ ดาวน์โหลดหนังสือ ทั้งฉบับ(11 MB) หรือ ต้องการเฉพาะบางบท สามารถดาวน์โหลดได้ด้านล่างนี้ 
หมายเหตุ มีทั้งฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

 หน้าปก หน้าปก (271 KB)
 คำนำ คำนำ และ สารบัญ (429 KB)
เพียงความเพ้อฝันหรือความเป็นจริง (825 KB) 
ป่าภาคเหนือ (1.2 MB) 
 บทที่ 3 การฟื้นตัวของป่า: การเรียนรู้จากธรรมชาติ (1.2 MB)
 บทที่ 4 การเร่งการฟื้นตัวตามธรรมชาติ (1.5 MB)
 บทที่ 5 การฟื้นฟูป่าด้วยวิธีพรรณไม้โครงสร้าง (505 KB)
 บทที่ 6 เริ่มจากต้นกล้า (2.1 MB)
 บทที่ 7 การปลูกป่า (2.2 MB)
 บทที่ 8 การทำงานร่วมกับชุมชน: การวางแผนและดำเนินการปลูกป่า (420 KB)
 บทที่ 9 ชนิดพรรณไม้โครงสร้างเพื่อการฟื้นฟูป่าในภาคเหนือและพื้นที่ใกล้เคียง (1.1 MB)
 ภาคผนวก

คำอธิบายศัพท,์ ดัชนี, บรรณานุกรม, และ สถานที่ตั้งหน่วยวิจัยฯ(840 KB)

 ปกหลัง ปกหลัง (271 KB)

Forest Restoration for Wildlife Conservation, 2000. 
Proceedings of a Workshop with International Tropical Timber Organisation and 
The Forest Restoration Research Unit, Chiang Mai University , Thailand .

( เอกสารการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ จัดโดย ITTO และหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า)

เอกสารการประชุม การฟื้นฟูป่าเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพรรณพืช ซึ่งจัดในช่วงเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2543 ที่จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนของ International Tropical Timber Organisation (ITTO) เอกสารนี้ ได้นำเสนอบทความจากผู้เชียวชาญด้านการฟื้นฟูป่าไม้ 28 เรื่อง ประกอบไปด้วยรายงานสถานการณ์การฟื้นฟูป่า วิธีการฟื้นฟูป่าตั้งแต่เริ่มเก็บเมล็ด จนถึงวิธีการรักษาป่า ร่วมทั้งวิธีการทำงานร่วมกับชุมชน ซึ่งมีตัวอย่างเทคนิคและวิธีการที่ได้ปฏิบัติมาแล้วอีกด้วย โดยสามารถดาน์โหลดหนังสือเล่มนี้ได้ ด้านล่าง 
หมายเหตุ: มีเฉพาะฉบับภาษาอังกฤษ

 

Contents

Opening Speeches

PART ONE – Overviews

Defining forest restoration for wildlife conservation - Stephen Elliott

Trends of wildlife conservation in changing forest resource situations in the Asia-Pacific Region - Masakazu. Kashio

Some ecological principles for re-assembling forest ecosystems at degraded tropical sites - David Lamb

Catalysing natural forest restoration on degraded tropical landscapes - John A. Parrotta

PART TWO – Country and Project Reviews

Introduction - Janice Kerby

A brief review of forest restoration programmes in Myanmar - Sein Maung Wint

A review of forest status in Bangladesh and the potential for forest restoration for wildlife conservation - Md. Abdur Rashid

Decline of the Philippine forest - Marlea P. Munez

Use of native species in forest rehabilitation and conservation in Vietnam - Nguyen Hoang Nghia

Promoting native tree species in land rehabilitation in Hong Kong , China - Billy C. H. Hau

Rivers in jeopardy: a village community’s response to the destruction of their upper watershed forests in the Mae Soi valley catchment, northern Thailand - M. R. Smansnid Svasti

The potential of local tree species to accelerate natural forest succession on marginal grasslands in southern Vietnam - Nguyeãn Vaên Sôû

Accelerating rehabilitation of native forest by establishing a seedling production site in South China - Zhuang Xueying, Wang Tong, Huang Jiuxiang, Zeng Rongre and Huang Jiancheng

PART THREE - Accelerated Natural Regeneration

Introduction - Kate Hardwick

Research needs for the ecology of natural regeneration of seasonally dry tropical forests in Southeast Asia- Kate Hardwick, John Healey and David Blakesley

The process of natural forest regeneration after shifting cultivation in Ky Son district, Nghe An province, Vietnam - Hoang Van Son

Assisted natural regeneration: methods, results and issues relevant to sustained participation by communities - Patrick Dugan

Poster Abstracts

PART FOUR - Species Selection and Technologies for Growing and Planting Seedlings

Introduction - David Blakesley

Nursery technology and tree species selection for restoring forest biodiversity in northern Thailand - David Blakesley, Vilaiwan Anusarnsunthorn, Janice Kerby, Puttipong Navakitbumrung, Cherdsak Kuarak, Sudarat Zangkum, Kate Hardwick, Stephen Elliott  

Tree Species Selection in Thailand : Various species for various purposes - Anders P. Pedersen

Mycorrhizal seedling production for enhancing degraded forest rehabilitation in Indonesia - Yadi Setiadi

Performance of six native tree species, planted to restore degraded forestland in northern Thailand and their response to fertiliser - Stephen Elliott, Puttipong Navakitbumrung, Sudarat Zangkum, Cherdsak Kuarak, Janice Kerby, David Blakesley and Vilaiwan Anusarnsunthorn  

Propagation of native trees to restore degraded forest ecosystems in northern Thailand - Cherdsak Kuarak, Stephen Elliott, David Blakesley, Puttipong Navakitbumrung, Sudarat Zangkum and Vilaiwan Anusarnsunthorn

Poster abstracts

PART FIVE - Wildlife

Inter-relationships between wildlife and forest restoration - Stephen Elliott

Wildlife colonisation on restored tropical lands: What can it do, how can we hasten it, and what can we expect? - Nigel I. J. Tucker

Ecorestoration of Girnar forest and recapture of lost territory by Panthera leo persica (Asiatic Lion) - Bharat Lal, IFS

Seed Dispersal and Forest Restoration - Richard T. Corlett and Billy C. H. Hau

The effect of artificial perches and local vegetation on bird-dispersed seed deposition into regenerating sites - Rebecca Scott, Puntipa Pattanakaew, J. F. Maxwell, Stephen Elliott and George Gale

PART SIX - Working With Communities

Introduction - Kevin Woods

Forest restoration and community participation: case studies in Thailand - Somsak Sukwong

Rainforestation farming: an alternative to forest restoration - Paciencia P. Milan

The Phu Khieo Buffer Zone Project- sustainable rural development through community management - Colin McQuistan and Arthur G. Wright

Poster abstracts

PART SEVEN - The chiang mai research agenda to restore degraded forest lands for wildlife conservation in southeast asia

Introduction - edited by Stephen Elliott

Establishing a regional contact network for forest restoration for wildlife conservation - Janice Kerby

Implementing the research agenda - Stephen Elliott, Janice Kerby, Visut Baimai and Apichart Kaosa-ard