โครงการเรือนเพาะชำท้องถิ่น

โครงการเรือนเพาะชำท้องถิ่น (Eden Project 2005-2008)

FORRU Education: โครงการฟื้นฟูป่าในภูมิภาคอินโดจีน (Darwin Initiative, 2005 - 2008)

FORRU Education: การจัดอบรมงานฟื้นฟูป่าเพื่ออนุกรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (Darwin Initiative, 2002 - 2004)

FORRU Education: โครงการฟื้นฟูป่าที่อยู่อาศัยสำหรับช้าง (ECN, 2007-2009)

FORRU Educaton: โครงการอบรมเรื่องเรือนเพาะชำโรงเรียนบนดอยแม่สลอง (IUCN, 2009)

FORUU Education: โครงการเรือนเพาะชำชุมชน เครือข่ายเชียงใหม่ เขียว สวย หอม (Thaihealth 2010)

FORRU Research: โครงการฟื้นฟูป่าที่ราบต่ำ (ป่าผลัดใบ) (BRT 2007-2010)

FORRU Research: จัดทำแปลงฟื้นฟูป่าสาธิตด้วยวิธีพรรณไม้โครงสร้าง ณ ดอยแม่สลอง เชียงราย (2008)

FORRU Research: โครงการศึกษาชีพลักษณ์ของพันธุ์ไม้ (IFS, 2008)