แปลงทดลองการฟื้นฟูป่าสาธิต

จากการทำงานร่วมกับชาวบ้าน หมู่บ้านแม่สาใหม่ หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า ได้ทดลองปลูกป่าโดยวิธีการใช้พรรณไม้โครงสร้าง มาตั้งแต่ปี 2541 โดยปลูกในพื้นที่ป่าดิบเขา ที่ระดับความสูงประมาณ 1,300 เมตร จากระดับน้ำทะเล ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำเหนือหมู่บ้าน โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพแห่งประเทศไทย (BRT) โดยมีผลการวิจัยที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

ชนิดไม้ที่เราเลือกในการฟื้นฟูป่า ให้ประโยชน์ต่อสัตว์ป่าในพื้นที่หรือไม่?