บริการการศึกษาสำหรับโรงเรียน

กิจกรรมโรงเรียนและชุมชน
เด็กๆ เป็นพลังที่สำคัญในอนาคต หน่วยวิจัยฯ จึงมุ่งเน้นในการทำงานร่วมกับเยาวชน เราทำงานร่วมกับโรงเรียนทั้งในท้องถิ่น โรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียนจากต่างชาติ โดยกิจกรรมที่จัดมีทั้งการออกไปทำกิจกรรมกับโรงเรียนหรือการมาเยี่ยมชมหน่วยวิจัยฯ ทั้งในส่วนของเรือนเพาะชำและแปลงปลูกป่าสาธิต โดยกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมเรือนเพาะชำ เช่น การเรียนรู้เรื่องชนิดของผลและเมล็ด การเดินศึกษาธรรมชาติในหลายเส้นทางพร้อมกับเรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ พืชพรรณไม้ในธรรมชาติและสิ่งน่าสนใจในเส้นทางจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ การเตรียมเมล็ดและการย้ายกล้าและการดูแลกล้าไม้ธรรมชาติในพื้นที่ปลูกและการปลูกป่าในช่วงต้นฤดูฝน

 
 

โรงเรียนไทยในท้องถิ่น

กิจกรรมโรงเรียน จะครอบคลุม หัวข้อที่เกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม และป่าไม้ โดยจะอยู่ในรูปของเกมและ กิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับเด็กตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นมัธยม หน่วยวิจัยฯ มุ่งหวังที่จะจุดประกายในการเรียนรู้และปลูกจิตสำนึกให้เคารพต่อธรรมชาติซึ่งสิ่งเหล่านี้จะติดตัวพวกเขาตลอดไป สำหรับเด็กเล็กกิจกรรมจะเริ่มด้วยการอธิบายแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โดยการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น เพลงและละคร สำหรับเด็กโตจะมีรายละเอียดขององค์ความรู้ ในกิจกรรมมากขึ้น เช่น หัวข้อการทำลายป่าและการฟื้นฟูป่า 

 

 

กิจกรรมกับโรงเรียนนานาชาติ

หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่าได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของป่าไม้เนื่องจากปัญหาเรื่องธรรมชาติเป็นปัญหาระดับโลกจึงได้มีการอบรมนักเรียนจากต่างชาติเพื่อเผยแพร่แนวคิดและปลูกฝังความรักธรรมชาติให้เป็นสิ่งสากล

สำหรับกิจกรรมที่จัดให้นักเรียนจากต่างชาตินั้นจะเน้นไปที่การเรียนรู้ลักษณะของพรรณไม้และสิ่งมีชีวิตในเขตเส้นศูนย์สูตรผ่านทางการเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ปัญหาและทางแก้ไขรวมถึงการฟื้นฟูป่าด้วยการช่วยธรรมชาติและการปลูกป่าด้วยวิธิพรรณไม้โครงสร้างด้วย นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้มีโอกาสช่วยลดโลกร้อนด้วยการปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละหนึ่งต้นเมื่อสิ้นสุดการอบรม

 

กิจกรรมร่วมกับชุมชน
นอกจากการทำกิจกรรมร่วมกับทางโรงเรียนทั้งในและนอกประเทศแล้ว หน่วยวิจัยฯ ยังได้นำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปเผยแพร่สู่ชุมชนต่างๆ ที่สนใจและกระตือรือร้นในการรักษาป่าไม้และต้องการฟื้นฟูพื้นที่บริเวณรอบชุมชน มีการส่งเสริมให้ต่อยอดกิจกรรมเช่นการตั้งชมรมอนุรักษ์ป่าไม้ การตั้งเรือนเพาะชำและการสอนเทคนิคเรือนเพาะชำและส่งเสริมให้มีการทดลองด้วยเรือนเพาะชำชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย