บริการการศึกษาสำหรับโรงเรียน

กิจกรรมโรงเรียนและชุมชน
เด็กๆ เป็นพลังที่สำคัญในอนาคต หน่วยวิจัยฯ จึงมุ่งเน้นในการทำงานร่วมกับเยาวชน เราทำงานร่วมกับโรงเรียนทั้งในท้องถิ่น โรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียนจากต่างชาติ โดยกิจกรรมที่จัดมีทั้งการออกไปทำกิจกรรมกับโรงเรียนหรือการมาเยี่ยมชมหน่วยวิจัยฯ ทั้งในส่วนของเรือนเพาะชำและแปลงปลูกป่าสาธิต โดยกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมเรือนเพาะชำ เช่น การเรียนรู้เรื่องชนิดของผลและเมล็ด การเดินศึกษาธรรมชาติในหลายเส้นทางพร้อมกับเรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ พืชพรรณไม้ในธรรมชาติและสิ่งน่าสนใจในเส้นทางจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ การเตรียมเมล็ดและการย้ายกล้าและการดูแลกล้าไม้ธรรมชาติในพื้นที่ปลูก