โครงการปลูกป่าร่วมกับมูลนิธิราชพฤกษ์

จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่าร่วมกับมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์

      มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นด้วยเจตนารมณ์ที่จะอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะ “ป่าไม้” และมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกให้คนไทยรักและหวงแหนต้นไม้ คืนชีวิต และความชุ่มชื้นเขียวขจีให้กับแผ่นดินไทย โดยระดมความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศไทย เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดิน

 


      ล่าสุดนี้ ได้ร่วมดำเนินงานกับหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศป่าดั่งเดิมโดยใช้พรรณไม้ท้องถิ่น และการเก็บข้อมูลแปลงอย่างเป็นระบบ เพื่อต่อยอดจากงานเดิมที่ดำเนินอยู่ และนำงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์มาใช้ในพื้นที่จริง และมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ในประเทศไทย
      ในปี 2554 ได้ส่งเจ้าหน้าที่กรมป่าป่าไม้ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์มาร่วมอบรมเรื่องเทคนิคพรรณไม้โครงสร้างเพื่อดำเนินโครงการฟื้นฟูป่า ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งเรื่องวิธีการเตรียมพื้นที่ ดูแปลงปลูก และการผลิตกล้าไม้ท้องถิ่น เป็นเวลา 3 วัน จำนวน 2 ครั้ง นอกจากนี้เริ่มสร้างระบบแปลงทดลอง เพื่อเกิดข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และสามารถติดตามผลหลังการปลูกได้ และยังคงมีเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิเข้าร่วมการอบรมกับหน่วยวิจัยอย่างสม่ำเสมอจนถึงปัจจุบัน
 
 
      ในปี 2556 มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ได้สนับสนุนแปลงปลูกป่าสาธิตบ้านแม่สาใหม่ อ.โป่งแยง จ.เชียงใหม่ จำนวน 16 ไร่ และม่อนแจ่ม โครงการหลวงหนองหอย จำนวน 12 ไร่ ซึ่งนำ คณะกรรมการมูลนิธิ อาสาสมัคร และสื่อมวลชนจากกรุงเทพ จำนวน 40 ภายใต้โครงการ “G4: Give Green Get Green เขียวทั่วไทย” มาร่วมปลูกป่ากับชุมชน และองค์กรต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2556