โครงการปลูกป่าร่วมกับมูลนิธิราชพฤกษ์

จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่าร่วมกับมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์

      มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นด้วยเจตนารมณ์ที่จะอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะ “ป่าไม้” และมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกให้คนไทยรักและหวงแหนต้นไม้ คืนชีวิต และความชุ่มชื้นเขียวขจีให้กับแผ่นดินไทย โดยระดมความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศไทย เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดิน